Daltononderwijs

De kernwaarden van het Daltononderwijs

Helen Pankhurst baseerde haar daltonplan op twee grondgedachten: ‘freedom’ en ‘interaction of group life’.
De twee grondgedachten van Parkhurst ‘freedom’ en ‘interaction of group life’ zijn in Nederland niet letterlijk overgenomen, maar vertaald naar drie daltonprincipes:  

  • vrijheid in gebondenheid
  • zelfstandigheid  
  • samenwerken

De veranderingen in ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Daarbij zijn de drie daltonprincipes doorontwikkeld tot de vijf nieuwe kernwaarden:

  • samenwerking
  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Daltononderwijs op St. Jozef

Weekwerk
Alle leerlingen van basisschool Sint Jozef werken met het weekwerk. Op dit weekwerk staan de taken die de leerlingen die week afgerond moeten hebben. Afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid leerstof die het kind kan overzien bepalen we de omvang van het weekwerk.  

Overzicht van het weekwerk

Groep 1/2/3Groep 4/5Groep 5 t/m 8 
Planbord Weekwerk op papier Weekwerk op papier 
3 a 4 taken per week             10 a 20 taken per week           10 a 20 taken per week      
Extra stof Lesdoel van de taak 
Instructiemoment van de taak   
Extra stof 

Zelfstandigheid
We zijn van mening dat zelfstandigheid erg belangrijk is in de ontwikkeling van onze leerlingen. Het gevoel, iets zelf te kunnen hoort bij de basisbehoeftencompetentie en autonomie . We leren de leerlingen dit aan door henzelf naar hun taken te laten kijken en hen zelf te laten ontdekken wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Lukt dat niet, dan kunnen ze klasgenoten om hulp vragen. Lukt het dan nog niet, dan kunnen ze met hun vraag terecht bij de leerkracht. In groep 1-2 maakt de leerkracht een rondje door de klas, vanaf groep 3 kunnen leerlingen hun naam zetten in de meldrij op het memobord.  

Samenwerken
Samenwerken bereidt voor op onze maatschappij. On onze maatschappij is samenwerken en het werken in teamverband heel belangrijk. Op Sint Jozef krijgen de kinderen veel kans om samen te werken. Dit gebeurt op twee manieren: 

  • ongestructureerd –  de leerlingen hebben de vrijheid om bepaalde taken individueel of samen te maken.
  •  gestructureerd – de leerlingen werken ook geregeld samen met vaste structuren, met de zogenaamde coöperatieve werkvormen.

Daarnaast hebben de leerlingen elke week een ander weekmaatje. Met dat weekmaatje moeten ze  bepaalde activiteiten uitvoeren. Dat kan zijn een taak van het weekwerk, klusjes in de klas, vooraan in de rij naar de gym enz. Het maatje is ook de eerste persoon die kinderen om hulp mogen vragen bij problemen. 

Samenwerken met thuis
Het proces van vrijheid krijgen en verantwoordelijk zijn houdt niet op bij school, maar wordt ook doorgetrokken naar thuis. De kinderen krijgen regelmatig opdrachten mee die thuis voorbereid moeten worden om vervolgens op school te kunnen presenteren. Zo bereiden kinderen van groep 1/2 thuis het kletstheater voor, in groep 3/4/5 de hobbykring en vreemde voorwerpenkring en in groep 6/7/8 worden spreekbeurten voorbereid. Ook het leren voor dictees kan mede thuis plaatsvinden. In groep 6/7/8 krijgen de kinderen naast het oefenen voor de toetsen, ook structureel huiswerk mee (groep 7 en 8). Ze leren dan ook om om te gaan met een agenda. Daarin plannen ze dan de toetsen of het huiswerk. 

Leeromgeving
De klassen zijn dusdanig ingericht, dat de kinderen zelfstandig de materialen kunnen pakken en opruimen die zij nodig hebben. We leren de kinderen zorg te dragen voor de spullen, door vooraf, tijdens en na het werk te bespreken hoe er met de materialen om moet worden gegaan en hoe het materiaal bijvoorbeeld schoongemaakt moet worden en waar het opgeborgen moet worden. 

Werkplekken
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal een eigen werkplek (tafel). Deze tafels staan in heterogene groepjes, d.w.z. in elk groepje zitten leerlingen van meerdere jaargroepen. Door de leerlingen te mixen, stimuleren we het helpen van elkaar en het leren met elkaar.  Naast de vaste werkplekken, hebben de leerlingen de vrijheid om te kiezen voor een werkplek in het lokaal of op de gang. Aan deze werkplekken zitten duidelijke regels verbonden.

Reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plek in in ons onderwijs. Voor het leerproces van de leerlingen is het belangrijk te kijken naar hun eigen handelen en eigen leren. Op deze manier kunnen ze succesvolle, maar ook niet zo succesvolle strategieën opslaan in hun geheugen en dit in de toekomst weer toepassen en/of aanpassen. Dit reflecteren gebeurt de gehele dag door, tijdens en na het werken en gaat bij sommige leerlingen vanzelf. Andere leerlingen hebben daar nog hulp bij nodig. Het leren van de vaardigheden die een leerling nodig heeft om goed met de taak om te gaan, verloopt niet altijd vanzelf. Het is daarom nodig dat de leerkracht het proces rondom het taakwerk regelmatig met de leerlingen bespreekt. Vragen als ‘voor welke problemen kwam je te staan en hoe heb je die opgelost? Hoe ging het werken? Wat kan de volgende keer beter?’ komen dan bijvoorbeeld ter sprake. Minstens twee keer per dag wordt er geëvalueerd met de hele groep. Dit reflecteren kan zowel op de lesstof als op de werkhouding gericht zijn.