OR en MR

Ouderraad

De ouderraad (OR) op de St Jozefschool stelt zich ten doel de samen­werking tussen de ouders en de leerkrachten binnen de school te bevorderen. In de OR zit een ouder uit iedere groep: de klassenouder. De OR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. In voorbereidende en uitvoerende zin helpt de OR bij allerlei activiteiten op school (zoals sinterklaasfeest, Kerst, carnaval enz.) Tevens int en beheert de OR de ouderbijdrage.

Het aanspreekpunt van de OR is schooljaar 2022/2023 Ilse Brands.

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad verbonden, kortweg genoemd MR. Deze raad bestaat uit vier leden, twee leden worden rechtstreeks door en uit de ouders gekozen en twee leden worden afgevaardigd uit het team. De MR bevordert naar vermogen openheid, helderheid en onderling overleg in de school tussen bestuur, personeel en ouders.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata, agenda en notulen hangen op de mededelingenborden en zijn te vinden in de MR-map.