Klachten

VERTROUWENSPERSONEN, KLACHTENCOMMISSIE EN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Als dit niet gewenst is kunnen mensen naar de school contactpersoon. Dit is op Sint Jozef Stefanie de Jong. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Externe vertrouwenspersonen

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden. De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

  • Mevrouw Truus Palmen 06 29233401
  • De heer Wilm Janssen: 024 3977937 en 06 17421434.

Klachtencommissie

Kans & Kleur is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Stichting GCBO
Postbus 82324 2508 EH
Den Haag.

Op de site www.gcbo.nl vindt u informatie over de klachtenprocedures en samenstelling van deze commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen  of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg.