Onze visie

Identiteit en pedagogisch klimaat

Basisschool Sint Jozef is een kleine school in een kleine gemeenschap. Wij vinden het gemeenschapsgevoel en het wij-gevoel dan ook heel belangrijk. Niet alleen binnen de muren van de school, maar ook als onderdeel van ons dorp.

Een kind is slechts een deel van zijn leven op school. Een groot en belangrijk deel vindt plaats buiten de invloedsfeer van de school. Het is daarom van belang dat wij als school rekening houden met gezin en leefomstandigheden en ons bewust zijn dat wij samen met de ouders het kind opvoeden en begeleiden. Daarom vinden wij het belangrijk om nauw contact met de ouders te hebben.

Ieder mens is anders, ieder kind is anders en heeft zijn eigen grenzen en mogelijkheden. Dit erkennen wij als leerkrachten, maar zal ook voor de leerlingen duidelijk moeten zijn. We streven daarom een open en luisterende houding na, waarin een ieder zichzelf kan zijn, leerling en leerkracht, in wederzijds respect voor elkaar. Dit kan alleen plaats vinden, indien leerling en leerkracht zich veilig voelen, zich gehoord en gezien weten. Om dit tot een grondhouding te maken, van waaruit al ons handelen is doortrokken, wordt hier dagelijks aandacht aan besteed. Feedback geven, naar elkaar als leerkrachten en in het corrigeren van leerlingen, doen wij vanuit een positieve houding, gericht op groei en verbetering.

Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een katholieke school. In onze algemene identiteit hebben wij waarden als gelijkwaardigheid, veiligheid, gemeenschapsgevoel en de daaruit voortvloeiende zorg voor de medemens, genoemd. Deze herkennen wij als waarden en normen in de christelijke leer en de katholieke traditie.

Nederland heeft de laatste decennia een rijke schakering aan culturele en geloofsuitingen gekregen. In Niftrik merken we daar nog niet zo heel veel van, maar wij vinden het onze opdracht kinderen in aanraking te brengen met de pluriformiteit van onze maatschappij. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan andere culturele en geloofsuitingen. Op een heel vanzelfsprekende manier wordt het hierdoor mogelijk om kinderen te leren met verschillen om te gaan en open te staan voor anderen.

Wat zijn onze ambities

Onze school is een lerende organisatie. Dit houdt in dat wij voortdurend bezig zijn ons zelf en ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Hierbij rekening houdend met de kwaliteiten, competenties en interesses van het hele team.

Als een kind op school komt heeft het al een verleden achter de rug. Het heeft zich ontwikkeld op basis van zijn mogelijkheden en onder invloed van zijn omgeving. Wij willen hier als school op aansluiten. Dat betekent dat de start van elk kind verschillend is en we het de ruimte willen geven zich op basis van zijn competenties verder te ontwikkelen.

Wij willen onze leerlingen goed leren kennen, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van hun mogelijkheden en karakter. Wij stemmen ons onderwijs daar zoveel mogelijk op af en willen kinderen zo begeleiden dat ze opgroeien tot evenwichtige mensen. Dit bedoelen wij breed, zowel op het gebied van leren, als op sociaal-emotioneel gebied. Wij willen kinderen daarom stimuleren al hun mogelijkheden optimaal te benutten, omdat wij menen dat kennis en vaardigheden hun kans op een goede plaats in de maatschappij vergroot.

Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen . Als een kind zich prettig voelt in zijn of haar omgeving, zal het leren gemakkelijker gaan en zal het zich ook beter kunnen ontplooien. We besteden dan ook doelbewust aandacht aan sociale weerbaarheid, aan het omgaan met respect voor elkaars opvattingen. Er wordt gewerkt aan de preventie van pestgedrag.

Creativiteit in al zijn vormen krijgt veel aandacht in ons onderwijs. Leren doe je niet alleen met je hoofd, de leerstof kan door creatieve uitingen van een andere kant belicht worden en daardoor toegankelijker worden. Door creatief bezig te zijn worden diepere lagen van de persoonlijkheid van het kind aangeboord. Het geeft mogelijkheid tot het uiten van gevoelens. Het geeft de mogelijkheid te excelleren op andere gebieden dan de kennisgebieden.

Een mens ontwikkelt zich van een totaal hulpbehoevend kind tot een zich in meer of mindere mate zelfstandige volwassene. Wij zien het als onze taak kinderen hierin optimaal te begeleiden.

In onze steeds sneller veranderende samenleving hebben wij het nodig ons snel te kunnen aanpassen en hier naar te handelen. Hiervoor is het nodig dat we autonoom zijn. We verstaan hieronder dat mensen zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid dragen voor hun denken en handelen. Autonomie is de eindfase in de ontwikkeling van zelfstandigheid en kunnen wij van kinderen op de basisschool nog niet verwachten, maar wel willen wij kinderen begeleiden zover mogelijk te komen op de weg naar autonomie.